فرایند جابجایی کیوسک‌های گل و مطبوعات

مدیریت المان‎های شهری بسته به زمان در سطح شهر متفاوت است. وجود گوشی‌های هوشمند و قابلیت بارگذاری اخبار در فضای اینترنت و سطح گستردۀ دسترسی شهروندان به این نرم‌افزارهای خبرخوان، باعث شده اهمیت کیوسک‌های مطبوعات مانند سابق نباشد. بر این اساس برای شکل فیزیکی کیوسک‌ها در آینده برنامۀ ویژه‌ای در دستور کار است تا بهترین کارکرد را داشته باشند و معضلاتشان در شهر حل شود و مزاحمت‌های ترافیکی در شهر به حداقل برسد.

Continue reading