نخاله‌های ساختمانی را چطور مدیریت کنم؟

سیستم یکپارچه مدیریت پسماند در دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران عملیاتی شده و مراجعان می‌توانند به نزدیک‌ترین دفتر موردنظر برای اخذ خدمات مراجعه کنند. همچنین اخذ مجوز حمل پسماند برای درج در زونکن کارگاهی عملیات ساختمانی پلاک ثبتی الزامی شده است. مراحل دریافت مجوز حمل نخاله شامل ۱۲ مرحله ی کلی است که بر اساس قوانین و ضوابط سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران توسط مالک یا پیمانکار ساختمان قابل انجام است.

Continue reading