تفاوت المان شهری با مجسمه در چیست؟

المان‌های شهری به چند دسته تقسیم می‌شوند. المان‌های تاریخی، مناسبتی، شخصیت محور و فصلی. برخی از المان‌ها در مکان‌های تاریخی به تناسب محل طراحی و نصب می‌شوند و برخی دیگر براساس رویدادهای تقویمی و به شکل محدود اکران عمومی می‌شوند. برخی دیگر از المان‌ها نیز پایدار هستند و در طول سال‌های متمادی تغییر نمی‌کنند.

Continue reading