پارک آموزش ترافیک برای بچه‌ها

آموزش‌ یکی‌ از مهم‌ترین‌ مسائل‌ در رفع‌ مشکلات‌ ترافیک‌ است‌. برای‌ ارتقاء ایمنی‌ ترافیک‌ باید آموزش‌ در تمام‌ مقاطع‌ سنی‌ وجود داشته‌ باشد. در بین‌ گروه‌های‌ مختلف‌ آسیب‌‌پذیر در محیط‌ ترافیک‌، کودکان‌ به دلیل آموزش ندیدن در این حوزه دچار آسیب می‌شوند. برای‌ تاثیرگذاری‌ بر کودکان‌ از روش‌های‌ گوناگون‌ اعم‌ از آموزش‌ نظری‌ در مدارس‌، آموزش‌ عملی‌ تبلیغات‌ و رسانه‌های‌ گروهی‌ می‌توان‌ بهره‌ گرفت‌. آموزش‌های‌ مستقیم‌ رفتار ترافیکی‌ به‌ کودکان‌ در محیط‌ واقعی‌ توام‌ با خطراتی که‌ برای‌ آنها وجود دارد یکی دیگر از روش‌های آموزش رفتار ترافیکی به بچه‌ها است.

Continue reading