ضوابط استفاده از انواع پهنه‌های شهر در طرح تفصیلی

پهنه‌بندی استفاده از اراضی محدودۀ شهر تهران مبتنی بر ساختاری است که برای جلوگیری از تداخل غیرضروری و نامناسب کارکردها، کاربری‌ها و فعالیت‌ها و ارتقای کیفیت و کارایی محیط شهری شکل گرفته است. با اجرای طرح تفصیلی یکپارچۀ شهر تهران و اعمال ضوابط و مقررات آن، در سایۀ مدیریت توسعه و عمران شهری موجبات هدایت و کنترل تحولات کالبدی شهر، سامان‌دهی فضاهای شهری و دستیابی توأمان به حقوق عمومی و خصوصی در سطح شهر فراهم می‌شود.

Continue reading