قوانین و شرایط بستۀ تشویقی بافت فرسوده

تمام امور مربوط به نوسازی بافت فرسوده از اطلاع‌رسانی تا شناسایی متقاضیان و بررسی اسناد و مدارک معرفی متقاضیان به بانک‌های عامل به سازمان نوسازی واگذار شده است و این کار از طریق دفاتر نوسازی، که در تمام محلات شهری حضور دارند، انجام می‌شود. کسانی که قصد نوسازی ملک خود را دارند ابتدا باید به دفاتر نوسازی واقع در منطقه یا محلۀ سکونت خود مراجعه کنند و پس از تأیید فرسودگی ملک از طریق سامانه و اطمینان از قرارگرفتن ملک در بافت فرسوده به مرحلۀ تشکیل پرونده برسند.

Continue reading