تفاوت مناقصه و مزایده چیست؟

شاید شما از جمله افرادی هستید که می‌توانید خدماتی را به دستگاه‌های اداری، خصوصی، بنیادها و مؤسسات عمومی و خاص ارائه کنید. خدماتی که دستگاه‌ها یا افراد متقاضی استفاده از آن یا توان فنی و مهندسی برای اجرای آن را ندارند یا بر اساس قانون و بودجه‌ای که در اختیار دارند باید آن را به شرکت‌های ارائه کننده خدمات در مقابل پرداخت وجه واگذار کنند. چنین رویه‌ای درقالب مناقصه اجرا می‌شود.

Continue reading