شکل‌گیری خانه‌های کارآفرینی

کارآفرینی رویکردی اساسی برای توسعۀ مشارکت بخش خصوصی، تعاونی‌ها و نهادهای مردمی (به‌ویژه سازمان‌های غیردولتی) به شمار می‌رود و پایه‌ای است برای تقویت بخش خصوصی و تأمین زیرساخت‌های مناسب آن. ارائۀ فرصت و امکانات اولیه و کم‌هزینه به شهروندان برای بروز ایده‌های کسب‌وکار خلاقانه و کارآفرینانه، یکی از رویکردهای شهرداری تهران است تا از طریق ایجاد فرصت‌های شغلی گامی جدی در حمایت از اقشار آسیب‌دیده و در معرض آسیب بردارد.

Continue reading