۱۳۷ و ۱۸۸۸

پل‌های ارتباطی شهروندان و شهرداری تاثیر بسیار و اهمیت والایی دارد و تلفن ۱۳۷ تلفن فوریتی است که در تماس با آن طی ۲۴ تا ۷۲ ساعت به پیام‌ها رسیدگی می‌شود و اگر طی این زمان رسیدگی لازم صورت نگرفت پیام‌ها را می‌توان به ۱۸۸۸ که سامانه نظارتی است ارجاع داد. بیشترین پیام‌های شهروندان به حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، عمرانی و خدمات شهری تقسیم می‌شود.

Continue reading