ساختار شهرداری و سازمان‌های آن

شهرداری تهران یک مؤسسه عمومی غیردولتی است که ۱۲ خرداد سال ۱۲۸۶ خورشیدی با نام بلدیه تهران، تأسیس و مدیریت شهری شهر تهران را به عهده دارد. مسئولیت مدیریت این سازمان با شهردار تهران است که پیش از این با حکم وزیر کشور منصوب می‌‌شد اما اکنون از طریق رای‌گیری در شورای شهر تهران انتخاب و برای تائید نهایی به وزارت کشور معرفی می‌شود.

Continue reading