خدمات و تعرفه‌های سازمان ورزش

مهم‌ترین وظیفۀ سازمان ورزش توسعه و ترویج ورزش همگانی در بین پایتخت‌نشینان است. مسابقات ورزشی محلات در رشته‌های مختلف ورزشی آقایان و بانوان، گردهمایی‌های عمومی ورزشی و ایستگاه‌های تندرستی پارکی با حضور شهروندان تهرانی و نیز بسترسازی برای شناسایی و معرفی استعدادهای ورزشی و مدیریت فضاهای ورزشی در همۀ مناطق و محلات بر عهدۀ این سازمان است. همچنین این سازمان برحسب شرایط فصلی و نیز شرایط خاص (همه‌گیری ویروس کرونا) اقدام به برگزاری مسابقات و فعالیت‌های گروهی مجازی می‌کند.

Continue reading