سرای محلۀ من کجاست؟

شهر گسترش یافته است و فرهنگ‌های گوناگون از قومیت‌های مختلف در کنار هم زندگی می‌کنند. گسترش فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و مشارکت شهروندان، هویت تازه‌ای برای محله‌ها رقم زده است. محله رکنی است بین خانواده و شهر، فضای جغرافیایی خاصی دارد و هر خانواده در قبال محل سکونت خود احساس خاصی مانند خانه‌اش دارد. تشکیل سرای محله در مناطق ۲۲گانه براساس ضوابط محله‌ای می‌تواند مشارکت مردم در امور فرهنگی و اجتماعی را به همراه داشته باشد.

Continue reading