سامان‌سرا، گرم‌خانه

حمایت از ایجاد و ساماندهی فعالیت‌های سازمان‌های مردم‌نهاد مرتبط با مسائل شهری مبتنی بر نیازهای جمعیتی شهر، ارتقاء فرهنگ شهروندی و جلب افزایش مشارکت و همکاری شهروندان در اداره مطلوب شهر، حمایت، همکاری و مشارکت جهت توسعه کمی و کیفی رفاه اجتماعی، کمک به ساماندهی آسیب‌های اجتماعی و حمایت از راه‌کارهای پیشگیرانه از بروز آن‌ها در اقشار آسیب‌پذیر و در معرض آسیب و حمایت از ایجاد و توسعه کارآفرینی در شهر تهران با رویکرد توانمندسازی کارآفرینان.

Continue reading