کودکان کار

مراکز پرتو نخستین مراکز سامان‌دهی کودکان کار و خیابان در تهران هستند که با هدف سامان‌دهی و رسیدگی به کودکان و ایجاد شرایط مناسب ورود به بازار کار و بهبود کیفیت زندگی این کودکان ایجاد شده‌اند. کاربری این مراکز مهارت‌آموزی و حرفه‌آموزی به کودکان کار و خیابان ردۀ سنی چهارده الی هجده سال است. کلاس‌های آموزشی گرافیک، مکانیک، کامپیوتر، نقشه‌کشی، زبان انگلیسی، خیاطی، آرایش و پیرایش و دروس تقویتی و پایه برای دختران و پسران در این مراکز برگزار می‌شود.

Continue reading