حریم‌بان و شهربان

یکی از وظایف واحد شهربان و حریم‌بان این است که در محیط شهر نظم ایجاد کند. علاوه بر ایجاد نظم عمومی این نهاد باید از پراکندگی مصالح ساختمانی نیز جلوگیری کند و نظارت بر ایمنی کارگاه و عابران نیز از دیگر وظایف آن است. این شرکت با شناسایی، پیشگیری و جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز و نیز تخریب و رفع آثار تخلف از ساخت‌وسازهای غیرمجاز وفق آرای صادره از کمیسیون مادۀ ۱۰۰ سعی در ایجاد نظم و انضباط شهری دارد.

Continue reading