تخلفات ساختمانی را چطور بشناسیم؟

تخلف ساختمانی به معنی نقض قوانین شهرسازی و بی‌توجهی به مقررات الزامی ساخت و ساز و رعایت نکردن نکات ایمنی، بهداشتی و فنی مربوط به ساخت ساختمان است. به عبارت دیگر اگر سازندگان ساختمان به قوانین ساخت و‌ساز توجه نداشته باشند و بدون در نظر گرفتن نکات مهم ایمنی به ساخت و ساز مبادرت کنند، مرتکب تخلفات ساختمانی شده‌اند و تخلف آن‌ها قابل پیگیری خواهد بود. اما تخلفات ساختمانی در تعاریف شهری دقیقا چه نوع تخلفاتی هستند و عواقب ارتکاب به تخلف برای سازندگان چیست؟

Continue reading