مشاغل مزاحم و آسیب‌رسان شهر

براساس قانون بند ۲۰ مادۀ ۵۵ شهرداری، این سازمان موظف است از تأسیس کارخانه‌ها، کارگاه‌ها، گاراژهای عمومی و تعمیرگاه‌ها، دکان‌ها، مراکز ساخت مواد محترقه، اسطبل چهارپایان، مراکز دامداری و به‌طورکلی تمام مشاغل و کسب‌وکارهایی که مزاحمت و سروصدا ایجاد می‌کنند، با بهداشت عمومی مغایر هستند، دود یا عفونت تولید می‌کنند و سبب تجمع حشرات و جانوران می‌شوند جلوگیری کند. اگر این مشاغل قبل از تصویب قانون به وجود آمده باشند آن‌ها را تعطیل کند یا اگر لازم شد به خارج از شهر انتقالشان دهد.

Continue reading